Nieuwe leden

De Brabantse Vastgoed Sociëteit heeft ten doel:

• het bevorderen van de contacten tussen de leden onderling en met degenen die ophet vakgebied van de leden werkzaam zijn;
• het bevorderen van het functioneren van de leden als vastgoeddeskundigen in de praktijk, alsmede een bijdrage te leveren aan het verhogen van de beroepsstandaard;
• het fungeren als klankbord voor plaatselijke en regionale overheden op het vastgoed-vakgebied;
• het bevorderen van de kennisuitwisseling en bijscholing.

De Vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door:
• het organiseren van excursies (waaronder een buitenlandse reis), gastlezingen, discussiebijeenkomsten en dergelijke;
• het organiseren van informele bijeenkomsten;
• het onderhouden van contacten met instellingen in het binnen- en buitenland die activiteiten op hetzelfde terrein ontplooien;
• periodiek overleg met de verschillende overheden.

Op voordracht van het bestuur kunnen natuurlijke personen die werkzaam zijn in de vastgoedbranche lid worden van de sociëteit. Het worden geacht bestuurders/beleidsmakers te zijn van, op haar vakgebied, toonaangevende regionale ondernemingen. Een nieuw lid dient complementair te zijn in relatie tot het bestaande ledenbestand. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat bepaalde beroepsgroepen te dominant zijn vertegenwoordigd.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 500,– per jaar voor natuurlijke personen. Hierin is inbegrepen de jaarcontributie plus de diverse bijeenkomsten.
De jaarlijkse (buitenlandse) reis wordt apart gefactureerd.